Thông tin tài liệu

Dung dượng 22.72 MB
Định dạng *.pdf
Ngày tải lên 22/09/2016
Lượt tải 158

Download

Library

Insight: Góc nhìn từ người làm sáng tạo

INSIGHT
View from an adman
Ho Cong Hoai Phuong
Planning Director @ DentsuOne
Coach @ Sage