Tầm nhìn, Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành Tổ hợp Đào tạo – Huấn luyện – Tư vấn hàng đầu Việt Nam về kinh doanh ứng dụng và phát triển con người, phát triển sự nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Sứ mệnh

Transforming businesses by transforming people – SAGE khát khao đồng hành cũng các Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoài bão phát triển doanh nghiệp lớn mạnh thông qua việc phát triển đội ngũ con người trong tổ chức bằng đội ngũ chuyên gia huấn luyện hàng đầu.

Giá trị cốt lõi

Ám ảnh giá trị khách hàng – Học hỏi & Phát triển – Chính trực – Sáng tạo – Yêu thương – Hợp lực – Hướng kết quả.