Thông tin tài liệu

Ngày tải lên 17/09/2021

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Định hình khung năng lực hành vi trong tổ chức

Cuộc chiến “thuê người tài” đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Để có lợi thế cạnh tranh trong thị trường
tuyển dụng, các công ty cần xây dựng và phát triển khung đánh giá năng lực hành vi tối ưu cho từng ứng viên. Năng
lực hành vi là kiến thức, thái độ và hành động mà một cá nhân sở hữu trong môi trường kinh doanh. Trong khi một
số năng lực có sẵn ở tất cả mọi người, những năng lực khác phát triển theo thời gian thông qua kinh nghiệm mà
ứng viên có thể tích lũy.

Sage Academy tổng hợp tài liệu “Định hình khung năng lực hành vi trong tổ chức” sẽ xác định quy trình tuyển dụng có cấu trúc dựa trên các khung năng lực, các loại hành vi, chỉ số và câu hỏi gợi ý để kiểm tra những năng lực đó, mong sẽ giúp ích cho bạn.


XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>